• Hiếm có cuộc xung đột quốc tế nào lại tạo ra nhiều bế tắc ngoại giao như giữa Israel và Palestin. Bất nguồn từ nhiều thập kỷ mâu thuẫn về tôn giáo, biên giới và lãnh thổ. Vậy căn nguyên của cuộc xung đột này là gi? Israel được hình thành như thế nào?

    Quảng cáo

    Liên hệ quảng cáo